China girl

A beautiful girl in a mall in Chongqing, China.